Zgoda użytkownika

UMOWA O OFERTĘ PUBLICZNĄ Poniższy tekst stanowi umowę pomiędzy sklepem internetowym, którego strona internetowa jest hostowana w sieci Internet pod adresem potuzhnamyyka.com, zwany dalej „Sklepem internetowym”, a użytkownik usług sklepu internetowego, zwanego dalej „Kupującym”, oraz określa warunki zakupu i sprzedaży towarów przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza umowa jest umową oferty publicznej (zgodnie z art. 633, 641 oraz rozdziałem 63 Kodeksu Cywilnego Ukrainy), jego warunki są takie same dla wszystkich kupujących, niezależnie od statusu (osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca indywidualny). 1.2. W przypadku akceptacji warunków tej umowy, tj. publicznej oferty sklepu internetowego, użytkownik zostaje Kupującym. 2. Terminy i definicje 2.1. Sklep internetowy to „potuzhnamyyka.com”, założony zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, które prowadzi stronę internetową znajdującą się w Internecie pod adresem potuzhnamyyka.com 2.2 Produkt – lista produktów publikowana na stronie sklepu internetowego. 2.3. Kupującym jest osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, od której otrzymuje informacje Sklep internetowy, który składa zamówienia na poszukiwanie, montaż i rezerwację Towarów, które prezentowanych na stronie sklepu internetowego, w celach niezwiązanych z realizacją działalności gospodarczej działalność lub osoba prawna / indywidualny przedsiębiorca. 2.4. Zamówienie – zgłoszenie Kupującego kierowane do sklepu internetowego w celu wyszukania, montażu i rezerwacji Towarów, w celu ich dalszego zakupu przez Kupującego. 2.5. Witryna to zestaw stron, do których można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej i moduły oprogramowania, połączone jednym systemem sterowania, umieszczone w Internecie dla pod adresem potuzhnamyyka.com i zawiera wszystkie oznaki oferty publicznej z wyszukiwania, konfiguracji i rezerwacja wybranego przez Kupującego Towaru na stronie internetowej. 2.8. Konto osobiste – miejsce w Serwisie, do którego Kupujący ma dostęp, w którym się odbija jego dane osobowe oraz historię złożonych przez niego Zamówień. 3. Przedmiot umowy 3.1. Niniejsza umowa określa tryb interakcji oraz warunki świadczenia usług przez sklep internetowy Kupujący, opierając się na swoim pragnieniu, chęci i możliwości korzystania z usług wyszukiwania, montażu i rezerwacji Towaru, a także od chęci świadczenia przez Sklep Internetowy Kupującego informacji, których potrzebuje, aby znaleźć i skompletować Towar zgodnie z Zamówieniem Kupującego, oraz zarezerwować je do dalszego zakupu przez Kupującego. 3.2. Sklep internetowy świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi: 3.2.1. Wyszukiwanie, montaż i rezerwacja Towarów na podstawie Zamówienia wystawionego przez Kupującego w Serwisie i potwierdzone przez sklep internetowy 3.3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż i dostarcza Towary za pośrednictwem firm kurierskich dostawy wskazane na stronie sklepu internetowego na podstawie zgłoszeń Kupujących pozostawionych w Serwisie i potwierdzone przez sklep internetowy. Ceny Towarów wskazane na Stronie zawierają koszt usługi wyszukiwania, montażu i rezerwacji towarów Kupującego, chyba że co innego wynika z ust potwierdzenie Zgłoszenia. 3.4. Kupujący wyraża zgodę na warunki niniejszej umowy w momencie złożenia Zamówienia przez kliknięcie w przycisk „Potwierdź zamówienie”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Kupującego treść niniejszej umowy oraz umowę z jej warunkami. W przyszłości sprzeciwy ze strony Kupującego co do świadczenia ww w drodze jego zgody zwalnia sklep internetowy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia warunków niniejszej umowy i zastrzega sobie prawo sklepu internetowego do jednostronnego anulowania Zamówienia porządku 4. Zasady współpracy z Serwisem 4.1. Kupujący może przeglądać zawartość Strony, składać zamówienia, a także korzystać z innych jego usługi. 4.2. Rejestracja jest wymagana w celu uzyskania przez Kupującego dostępu do spersonalizowanych informacji i świadczenia dodatkowe możliwości pracy z Witryną. 4.3. Na rejestracji Kupujący podaje następujące dane: · Pełna nazwa · Numer telefonu · Adres e-mail 4.4. Kupujący zobowiązuje się do podania prawdziwych, dokładnych i pełnych informacji o sobie. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność pozostawionych informacji Przez kupującego w trakcie składania Zamówienia. 4.5. Kupujący zobowiązuje się do nieinformowania osób trzecich o parametrach dostępu określonych w zamówione Jeżeli Kupujący podejrzewa nieuprawnione użycie przez osoby trzecie takich parametrów Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia sklepu internetowego, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@potuzhnamyyka.com. 4.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w Serwisie w jego imieniu. 4.7. Sklep internetowy ma prawo odmówić Kupującemu korzystania z usług sklepu internetowego, jeżeli ma powody sądzić, że Kupujący podał niedokładne dane, jak również podał nieuczciwe zachowanie (na przykład naruszenie warunków tej umowy itp.). 4.8. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z prawem i zabronionych. Kupujący Sklep internetowy zobowiązuje się do przestrzegania prawa Ukrainy i przyjętych norm zachowania Internet, a mianowicie między innymi zamieszczanie na stronie materiałów ekstremistycznych, o charakterze pornograficznym lub innym, wpływającym i/lub naruszającym honor, godność i/lub interesy dobrego imienia osób trzecich i naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, a także zamieszczania reklam informacji bez zgody sklepu internetowego. 5. Procedura realizacji zamówienia 5.1. Kupujący samodzielnie składa Zamówienie w Serwisie, poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego koszyka i kliknięcie przycisku „Do kasy”. 5.2. Zarejestrowani Kupujący mogą złożyć Zamówienie na Towar, a także za pośrednictwem „Szybkiego zamówienie". 6. Procedura płatności 6.1. Kupujący nabywa Towary określone w zamówieniu zamieszczonym na Stronie, a także płaci usług sklepu internetowego na warunkach uzgodnionych przez strony i potwierdzonych przez sklep internetowy Zamówienie kupującego: - na warunkach przedpłaty na podane w zamówieniu konto sklepu internetowego; - W momencie odbioru Towaru w oddziale firmy kurierskiej. - Płatność online kartą za pośrednictwem systemu płatności Ipay 6.2. Całkowity koszt Zamówienia, w tym całkowity koszt Towarów i usług Sklepu Internetowego, jest równa kwocie do zapłaty i jest wskazana na Stronie w momencie rejestracji oraz w momencie wysłania Zamówienie. 7. Warunki zwrotu. 7.1. Zwrot i wymiana innych towarów dla użytkowników końcowych, których nie ma na liście powyżej, odbywa się zgodnie z procedurą przewidzianą przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. 7.2. Akt zwrotu towaru dla osoby fizycznej za pośrednictwem linku. 8. Poufność i ochrona danych osobowych 8.1. Podczas rejestracji w Serwisie Kupujący pozostawia dane osobowe i kontaktowe określone w punkcie 4.3. niniejszej umowy, ale nie ograniczają się do niej. 8.2. Podając dane osobowe w Serwisie podczas rejestracji lub składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie (w tym przekazywanie) swoich danych danych osobowych bez ograniczenia terminu takiej zgody zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochrony danych osobowych” z dnia 1 czerwca 2010 r 8.3. Sklep internetowy wykorzystuje otrzymane dane osobowe w celu realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie umowa, polegająca na promocji usług świadczonych przez Sklep Internetowy, w tym za pomocą pomocy zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych. 8.4. Sklep internetowy zobowiązuje się do nieujawniania informacji otrzymanych od Kupującego. Nie uznaje się za naruszenie zasad udostępniania przez Sklep Internetowy informacji pośrednikom i podmiotom trzecim działającym na na podstawie umowy ze sklepem internetowym, w tym w celu wykonania zobowiązań wobec Kupującego, a także w przypadkach, gdy ujawnieniektórych informacje są określone wymogami prawa. 8.5. Jeżeli Kupujący nie chce, aby sklep internetowy dalej przetwarzał dane osobowe, to Kupujący musi zgłosić się do usługi wsparcia. W takim przypadku Kupujący nie będzie mógł dalszego korzystania z usług sklepu internetowego. 8.6. Kupujący jest odpowiedzialny za aktualność swoich danych osobowych. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w związku z nieaktualnością informacji o Kupującym lub ich niezgodnością. 9. Komunikaty informacyjne 9.1. Składając zamówienie na stronie potuzhnamyyka.com, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie przez sklep internetowy komunikaty informacyjne ze sklepu internetowego i jego partnerów działających na podstawie umowy ze sklepem internetowym, za pomocą wiadomości SMS oraz poczty elektronicznej. 9.2. W każdej chwili Kupujący ma prawo odmówić otrzymywania takiej korespondencji, napisał na adres e-mail info@potuzhnamyyka.com. 10. Zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w Serwisie 10.1. Serwis zawiera materiały, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne chronione prawem materiałów, w tym między innymi tekstu, fotografii, grafiki, muzyki i dźwięk działa. 10.2. Cała zawartość Witryny jest chroniona przez ustawodawstwo Ukrainy. 10.3. Kupujący nie ma prawa wykorzystywać materiałów zamieszczonych w Serwisie, takich jak: dokonywanie zmian, publikować, przekazywać osobom trzecim, uczestniczyć w sprzedaży lub cesji, tworzyć wtórne dokumenty itp. 11. Inne warunki 11.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na terytorium Ukrainy i podlega prawu materialnemu Ukrainy. 11.2. Nieważność jakiejkolwiek klauzuli lub części niniejszej umowy nie prowadzi do nieważności umowy jako całość 11.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym, a sklepem internetowym rozstrzygane są poprzez negocjacje W przypadku nie dojścia do rozstrzygnięcia kwestii spornej Kupujący lub Sklep Internetowy może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organów sądowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11.4. Sklep internetowy ma prawo do dokonywania zmian w treści niniejszej umowy według własnego uznania w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia Kupujących. Aktualna (aktualna) wersja umowy zawsze dostępne na Stronie.