Polityka prywatności

1. POJĘCIA PODSTAWOWE Strona jest stroną marki potuzhnamyyka.com, znajdującą się w Internecie pod adresem: potuzhnamyyka.com/. Użytkownik jest osobą fizyczną lub prawną, która umieściła swoje dane osobowe za pomocą formularze zwrotne na stronie w celu przekazania danych do administracji strony. Formularz zwrotny jest specjalnym formularzem, w którym Użytkownik umieszcza swoje dane osobowe w celu przekazania danych do Administracji Strony. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest oficjalnym standardowym dokumentem Administracji Witryny i określa tryb przetwarzania i ochrony informacji o osobach fizycznych i prawnych korzystających z Formularza opinie na temat Witryny. 2.2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji nt Użytkownik, w tym jego danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem i ujawnieniem. 2.3. Działania związane z gromadzeniem, przechowywaniem, rozpowszechnianiem i ochroną informacji nt użytkowników są regulowane przez niniejszą Politykę Prywatności i obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. 2.4. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dokumentem publicznym opracowanym przez Administrację i jest dostępna dla każdego Internauty przechodzącego do hipertekstu link „Polityka prywatności”. 2.5. Administracja Witryny ma prawo do wprowadzania zmian w aktualnej Polityce Prywatności. 2.6. Podczas wprowadzania zmian w Polityce Prywatności Administracja Strony poinformuje Cię o tym Użytkownika poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności w Serwisie potuzhnamyyka.com. 2.7. W przypadku publikacji nowego wydania Polityki Prywatności w Serwisie obowiązuje poprzednie wydanie jest przechowywany w archiwum dokumentacji Administracji Witryny. 2.8. Korzystając z Formularza opinii, Użytkownik wyraża zgodę na aktualne warunki Polityka prywatności. 2.9. Administracja Witryny nie sprawdza dokładności otrzymanych (zebranych) informacji o Użytkowniku. 3. WARUNKI I CELE ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW 3.1. Dane osobowe Użytkownika, takie jak: imię, nazwisko, e-mail, telefon, skype itp., są przekazywane przez Użytkownika do Administracji Witryny za zgodą Użytkownika. 3.2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika do Administracji Strony za pośrednictwem Formularza Zwrotu komunikacja oznacza zgodę Użytkownika na przekazanie jego danych osobowych. 3.3. Administracja Witryny przetwarza informacje o Użytkowniku, w tym jego dane osobowe dane takie jak: imię, nazwisko, patronimik, e-mail, telefon, skype itp., a także dodatkowe informacje o Użytkowniku, podane przez niego na jego własne żądanie: organizacja, miasto, stanowisko i inni w celu wypełnienia zobowiązań wobec Użytkownika Serwisu. 3.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące zasady: a) legalność celów i sposobów przetwarzania danych osobowych; b) zgodność zakresu przetwarzania danych osobowych z celami, wcześniej ustalonymi i zadeklarowanymi przy zbieraniu danych osobowych; c) zgodności ilości i charakteru przetwarzanych danych osobowych ze sposobem przetwarzania dane osobowe i cele przetwarzania danych osobowych; d) niedopuszczalności łączenia baz danych utworzonych w celu wzajemnie sprzecznych zawierających dane osobiste. 3.5. Administracja Witryny przetwarza dane osobowe Użytkownika za jego zgodą w określonych celach świadczenie usług/sprzedaż towarów oferowanych w Serwisie. 4. PRZECHOWYWANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie na nośnikach elektronicznych wyłącznie w celu opisanym w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności. 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 5.1. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności. 5.2. Podanie danych osobowych Użytkownika na żądanie organów państwowych, organumiejscowego samorząd odbywa się w trybie przewidzianym przez ustawodawstwo Ukrainy. 6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I NISZCZENIA DANYCH OSOBOWYCH 6.1. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na nośnikach elektronicznych serwisu bezterminowo. 6.2. Dane osobowe Użytkownika są niszczone na żądanie samego Użytkownika na podstawie jego odwołania lub z inicjatywy Administratora Serwisu bez wyjaśnienia przez usunięcie Administrowanie serwisem informacjami zamieszczanymi przez Użytkownika. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW Użytkownicy mają prawo do otrzymywania odpowiednich informacji od Administracji Witryny na żądanie przetwarzanie ich danych osobowych. 8. ŚRODKI OCHRONY INFORMACJI UŻYTKOWNIKA Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjno-prawne zapewniające ochrona danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, niszczenia, modyfikowania, blokowania, kopiowania, rozpowszechniania, a także innych działań niezgodnych z prawem. 9. REKLAMACJE UŻYTKOWNIKÓW 9.1. Użytkownik ma prawo do wysyłania swoich żądań do Administracji Strony, w tym dotyczący wykorzystania/usunięcia jego danych osobowych, o którym mowa w punkcie 3 niniejszej Polityki zachowania poufności w formie pisemnej na adres wskazany w ust. 1. 9.2. Żądanie przesłane przez Użytkownika musi zawierać następujące informacje: dla osoby fizycznej: – numer głównego dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika lub jego pełnomocnika; - informację o dacie wystawienia tego dokumentu oraz organie, który go wydał; – data rejestracji poprzez Formularz opinii; – treść żądania w dowolnej formie; - podpis Użytkownika lub jego pełnomocnika. dla osoby prawnej: - wniosek w dowolnej formie na papierze firmowym; – data rejestracji poprzez Formularz opinii; - wniosek musi być podpisany przez osobę upoważnioną wraz z załączeniem dokumentów poświadczających uprawnienia osoby. 9.3. Administracja Witryny zobowiązuje się do rozważenia i udzielenia odpowiedzi na otrzymane żądanie Użytkownika w terminie 30 dni od momentu otrzymania żądania. 9.4. Wszelka korespondencja otrzymana przez Administrację od Użytkownika (odwołanie do w formie pisemnej/elektronicznej) należy do informacji o ograniczonym dostępie i bez pisemnej zgody Użytkownik nie podlega ujawnieniu. Dane osobowe i inne informacje o Użytkowniku, które zgłoszonego żądania, nie mogą bez wyraźnej zgody Użytkownika być wykorzystywane w inny sposób niż w celu odpowiedzi na temat otrzymanego zapytania lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.